Edit

Công ty CP Hiệu chuẩn Vitech

 Tiêu chuẩn ISO 17025 là gì? Các phiên bản ISO/ IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO 17025 là gì? Các phiên bản ISO/ IEC 17025

Trong những năm qua, tiêu chuẩn ISO / IEC 17025- Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn muốn thể hiện khả năng mang lại kết quả đáng tin cậy. Tiêu chuẩn quốc tế này được xuất bản bởi ISO và IEC (International Electrotechnical Commission), đưa ra một loạt các yêu cầu cho phép các phòng thí nghiệm nâng cao khả năng để tạo ra những kết quả có giá trị nhất quán.
Tuy nhiên, môi trường phòng thí nghiệm đã thay đổi đáng kể kể từ khi tiêu chuẩn được công bố lần cuối, dẫn đến quyết định sửa đổi tiêu chuẩn và tích hợp những thay đổi đáng kể.
Như vậy việc sửa đổi cần thiết để bao quát tất cả những thay đổi về mặt kỹ thuật, sự phát triển kỹ thuật và sự phát triển của công nghệ thông tin IT. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn phải xem xét phiên bản mới của ISO 9001.

Bắt đầu vào tháng 2 năm 2015, Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC) và Văn phòng Tiêu chuẩn Nam Phi (SABS), thành viên của ISO và là thành viên của Uỷ ban Quốc gia IEC. Quá trình sửa đổi tiêu chuẩn đã đạt đến giai đoạn Bản thảo cuối cùng Tiêu chuẩn Quốc tế FDIS (Final Draft International Standard – FDIS) trước khi xuất bản.
Những thay đổi chính của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phiên bản mới:
Phương pháp tiếp cận theo quy trình phù hợp với các tiêu chuẩn mới hơn như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng phòng thí nghiệm y tế) và ISO / IEC 17021-1 (yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận). Tiêu chuẩn sửa đổi nhấn mạnh vào kết quả của một quá trình thay vì mô tả chi tiết các nhiệm vụ và các bước của nó.
• Với sự tập trung mạnh hơn vào công nghệ thông tin, kết hợp việc sử dụng hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và sản xuất các kết quả và báo cáo điện tử.
• Phiên bản mới của tiêu chuẩn bao gồm một chương về tư duy dựa trên rủi ro và mô tả những điểm tương đồng với phiên bản mới của ISO 9001: 2015, Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
• Thuật ngữ đã được cập nhật để phù hợp ngày nay và thực tế là các hướng dẫn sử dụng, hồ sơ và báo cáo về bản cứng đang dần dần được loại bỏ trong các phiên bản điện tử. Ví dụ bao gồm những thay đổi trong Từ vựng Đo lường Quốc tế (VIM) và sự liên kết với thuật ngữ ISO / IEC, có một tập các thuật ngữ và định nghĩa chung cho tất cả các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp.
• Một cấu trúc mới đã được áp dụng để phù hợp tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp khác của ISO / IEC như tiêu chuẩn ISO / IEC 17000 về đánh giá sự phù hợp.
• Phạm vi đã được sửa đổi để bao gồm tất cả các hoạt động phòng thí nghiệm bao gồm kiểm tra, hiệu chuẩn và lấy mẫu kết hợp với hiệu chuẩn và kiểm định tiếp theo.

Việc sử dụng ISO / IEC 17025 tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác. Nó giúp hỗ trợ việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm và giúp hài hoà các tiêu chuẩn và thủ tục. Tiêu chuẩn yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực của nhân viên, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị và các quá trình tổng thể sử dụng để tạo ra dữ liệu. Điều này đòi hỏi các phòng thí nghiệm suy nghĩ và vận hành theo cách để đảm bảo các quá trình của chúng được kiểm soát và dữ liệu của chúng đáng tin cậy. Các kết quả cũng được chấp nhận rộng rãi giữa các quốc gia khi các phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn cần trợ giúp?

Công ty CP Hiệu chuẩn Vitech

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký nhận tin tức và chương trình khuyến mãi mới

logo-(1)

Copyright © 2020 Hiệu chuẩn Vitech. All Rights Reserved