VITECH Calibration

CERTIFICATE OF OPERATION

Vitech có đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận về dịch vụ, sản phẩm, thiết bị. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm.

ISO / IEC 17025: 2017 Certification

ISO / IEC 17025 is an international standard that specifies requirements for ensuring the competence of testing and calibration laboratories

Vilas 1156 certificate

VILAS is a system of testing and calibration laboratories in Vietnam, VILAS is one of the accreditation programs of Vietnam Accreditation Office.